Privacybeleid

PRIVCACYBELEID VAN T.T.V. Fletio

Dit Privacybeleid is van toepassing op alle persoonsgegevens die T.T.V. Fletio verwerkt van haar leden en andere geïnteresseerden.

Indien je lid wordt van T.T.V. Fletio, een donatie doet of om een andere reden persoonsgegevens aan T.T.V. Fletio verstrekt, geef je uitdrukkelijk toestemming om je persoonsgegevens in lijn met dit Privacybeleid te verwerken. Als je lid wordt van T.T.V. Fletio, word je ook lid van de NTTB.
Wij adviseren je om het Privacybeleid door te lezen en te bewaren voor je eigen administratie.

1. Verantwoordelijke
Verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is:
T.T.V. Fletio, Albert Schweitzerlaan 10a, 3451EC Vleuten, KvK : 40480683
De secretaris is bereikbaar via secretaris.fletio@gmail.com

2. Welke gegevens verwerkt T.T.V. Fletio en voor welk doel

2.1 In het kader van jouw lidmaatschap worden de volgende persoonsgegevens verwerkt:
a) voor- en achternaam, geboortedatum, geslacht
b) adresgegevens eventueel postadres
c) telefoonnummer(s), e-mailadres(sen), bankrekeningnummer(s)

2.2 T.T.V. Fletio verwerkt de in sub 2.1 genoemde persoonsgegevens voor de volgende doeleinden: eigen ledenadministratie, NTTB administratie, competitieplanning, en nieuwsbrieven. Daarnaast brengt TVV Fletio verslag uit van competitie, toernooien en andere ledenevenementen in de lokale krant en fletio website waarbij foto’s en namen van leden kunnen worden gebruikt.
a) je naam, adres, telefoonnummer, geslacht, geboortedatum en e-mailadres worden gebruikt voor contact over het lidmaatschap bij T.T.V. Fletio en de NTTB, en de eventuele opzegging daarvan, voor de verstrekking van de door jou aangevraagde informatie of het afhandelen van de van jou verkregen informatie,
b) je naam, adresgegevens, e-mailadres en telefoonnummer worden gebruikt voor het versturen van uitnodigingen en informatie over diensten en activiteiten van T.T.V. Fletio;
c) je naam en bankrekeningnummer worden gebruikt om betalingen van het lidmaatschapsgeld van zowel T.T.V. Fletio als de NTTB, en andere afgenomen diensten af te wikkelen.

2.3 Je naam, e-mailadres en bankrekeningnummers worden tot uiterlijk twee jaren na afloop van de overeenkomst gebruikt om de eventuele inanciële afwikkeling omtrent contributie en andere afgenomen diensten te regelen.

E-mail berichtgeving (opt-out):
T.T.V. Fletio gebruikt je naam en e-mailadres om je haar e-mail nieuwsbrief met informatie over activiteiten, diensten en andere interessante informatie over het lidmaatschap en andere informatie m.b.t. tafeltennis van T.T.V. Fletio Afmelding voor deze mailings is te allen tijde mogelijk via de verzender van de nieuwsbrief of de secretaris.

3. Bewaartermijnen
T.T.V. Fletio verwerkt en bewaart je persoonsgegevens gedurende de duur van je lidmaatschap en tot maximaal twee jaren na afloop van dit lidmaatschap. Uiterlijk na 2 jaren worden de persoonsgegevens
vernietigd. Uitzondering hierop vormen je naam en bankrekeningnummer die noodzakelijk zijn t.b.v. de financiële verantwoording T.T.V. Fletio. Voor dit doeleinde worden de betalingsgegevens maximaal 7 kalenderjaren bewaard.

4. Beveiligingsmaatregelen Ter bescherming van je persoonsgegevens heeft T.T.V. Fletio passende technische en organisatorische maatregelen getroffen.

5. Melding Autoriteit Persoonsgegevens Wanneer er ondanks de door ons getroffen beveiligingsmaatregelen onverhoopt een inbreuk op onze
beveiliging plaatsvindt, en die inbreuk leidt tot (de kans op) aanzienlijk ernstige nadelige gevolgen voor de bescherming van je persoonsgegevens, wordt de Autoriteit Persoonsgegevens hiervan op de hoogte gesteld.

6. Melding aan betrokkene
Je wordt van een eventuele inbreuk op onze beveiliging op de hoogte gesteld, indien de inbreuk waarschijnlijk ongunstige gevolgen heeft voor je persoonlijke levenssfeer.

7. Inzagerecht, verwijdering en vragen klachten
7.1 Via de ledenadministratie van T.T.V. Fletio kan je een verzoek indienen om je persoonsgegevens in te zien, te ontvangen, te wijzigen of te verwijderen. T.T.V. Fletio zal je verzoek in behandeling nemen en je, binnen een maand na ontvangst hierover informeren
7.2 Indien je klachten hebt over de wijze waarop T.T.V. Fletio je persoonsgegevens verwerkt of je verzoeken behandelt, kan je contact opnemen met de voorzitter.
7.3 Eventuele andere vragen of opmerkingen over dit Privacybeleid kunnen worden gericht aan onze secretaris (secretaris.fletio@gmail.com)

8. Wijzigingen
Dit Privacybeleid kan worden gewijzigd. De wijzigingen worden via de Website en nieuwbrief bekend gemaakt. Wij adviseren je om regelmatig het Privacybeleid te bekijken.

Versie 1
23 mei 2018, Vleuten